Ban tổ chức Kỳ thi kính thông báo tới các thí sinh dự thi Danh sách phân phòng thi các bảng A và B tham gia môn thi Giải tích sáng ngày 15/4/2015.

Danh sách được đính kèm ở đường dẫn dưới đây:

Danh sách bảng A

Danh sách bảng B